/Files/images/222/мо.jpg

Затверджено

на засіданні педагогічної ради

Терпіннівської ЗОШ І-ІІІ ст.

протокол № від .17 р.

_____________ О.О.Чекалова

Положення

про методичні об'єднання

1. Загальні положення

1.1. Методичне об'єднання (далі МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.

1.2. МО створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом.

1.3. Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів.

1.4. Голова МО вчителів-предметників працює на громадських засадах, його затверджують наказом по школі.

1.5. До МО належать педагоги одного чи кількох близьких за змістом освіти предметів.

1.6. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

1.7. МО підпорядковується у своїй діяльності заступнику директора з НВР.

2. Завдання та напрями діяльності МО

2.1. Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні.

2.2. Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.

2.3. Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

2.4. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми міністерства освіти.

2.5. Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчальної роботи.

2.6. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

2.7. Координація навчально-виховної діяльності вчителів та організації їхньої взаємодії в педагогічному процесі.

2.8. Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час.

2.9. Конкурси методичних знахідок серед педагогів МО.

3. Організація роботи МО

3.1. Роботу вчителів-предметників у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги та взаємоконтролю.

3.2. Роботу МО організовує голова МО, якого призначає адміністрація або обирають члени серед педагогів, які користуються повагою та має певний досвід.

4. Завдання голови МО

4.1. Аналіз результатів організації вчителем навчально-виховної діяльності учнів із предметів, що є складовими МО.

4.2. Організація взаємодії вчителів МО, вивчення стану викладання предмета, ведення вчителем шкільної документації.

4.3.Організація взаємовідвідування уроків, позакласних заходів із предметів, що є складовими МО, та взаємодопомога.

4.4. Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих та новопризначених.

5. Обов'язки голови МО

5.1. Голова МО проводить засідання не менш як 4 рази на рік згідно з планом.

5.2. Голова МО складає план роботи на навчальний рік, який узгоджує з учителями-предметниками.

5.3. Голова МО звітує про свою роботу перед педагогічною радою не менш як раз на рік .

5.4. Голова МО разом із заступником з НВР організовує вивчення стану викладання предмета (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями-предметниками.

5.5.Організовує проведення навчального процесу із дисциплін закріплених за МО, здійснювати контроль за їх навчально-методичним забезпеченням.

5.6. Здійснювати контроль за якістю навчального процесу, дотриманням учителями МО трудової дисципліни, якістю навчально-методичного забезпечення.

5.7. Допомагати в організації заміни тимчасово відсутніх учителів.

5.8. Відповідає за ведення документації шкільного методичного об'єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

5.9. Керує дослідно-пошуковою, експериментальною, науково-методичною роботою учителів.

5.10. Керує проектно-дослідницькою діяльністю учнів.

5.11. Керує роботою з розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази МО.

5.12. Відвідує районні наради голів методичних об'єднань вчителів відповідної галузі знань.

5.14. Організовує роботу вчителів з підготовки команди навчального закладу у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

5.15. Звітує про роботу методичного об'єднання на нарадах при директорі та засіданнях педагогічної ради школи.

6. Права голови МО

6.1. Голова МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим МО, шкільної документації вчителів, які входять до складу МО .

6.2. Голова МО має право звертатися по консультацію до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу в школі, виконання трудової дисципліни вчителями, які входять до складу МО.

6.3. Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

6.5. Ставити питання перед адміністрацією про заохочення вчителів.

7. Обов'язки вчителів, які входять до складу МО

7.1. Організувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності школи, МО, особисто вчителя.

7.2. Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).

7.3. Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров'я та життя дітей, заходів з техніки безпеки.

7.4.Організовувати свою діяльність з питань співпраці з батьками та вчителями щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.

7.5.Забезпечувати безумовне виконання навчальних планів і програм.

7.6.Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та індивідуального плану роботи.

7.7.Створювати умови для розвитку творчих здібностей учнів.

7.8.Оцінювати навчальні досягнення учнів у відповідності з установленими вимогами.

7.9.Організовувати навчально-дослідницьку та науково-дослідницьку роботу учнів.

8. Права вчителів, які входять до складу МО

8.1 Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

8.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в школі.

8.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

8.4. Брати участь у обговоренні й вирішенні питань навчальної, методичної, наукової, виховної роботи та інших напрямів діяльності навчального закладу.

8.5. Використовувати методи, засоби та технології навчання, які найбільш повно відповідають індивідуальним особливостям, за умови забезпечення якості навчання, розвитку самостійності та творчості учнів.

8.6. Користуватись обладнанням, лабораторіями, джерелами інформації в порядку, установленому в навчальному закладі.

8.7. Піднімати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений МО.

8.8. Піднімати питання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення членів МО за активну участь у навчально-виховній, експериментальній, науково-методичній і дослідно-пошуковій діяльності.

8.9.Висувати від МО вчителів для участі в конкурсах «Учитель року» і «Класний керівник року».

9. Документи МО

1.Нормативно-правові документи:

- Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Наказом Президента України від 17.04.02 № 347/2002;

- Державна національна програма «Осві­та. Україна ХХІ століття»;

-Державний стандарт базової та повної середньої освіти, затверджений постановою Кабміну України від 23 листопада 2011 р. № 1392;

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Концепція профільного навчання у старшій школі (Лист МОНУ від 30.03.03 № 1/9-273);

- Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи);

- Наказ Президента України від 04.07.05 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

- Рекомендації щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (Лист МОНУ від 27.02.02 № 1/9-21.8);

- регіональні, місцеві програми, спрямовані на розвиток освітньої галузі.

2.Документи, що нормують навчально-виховний процес:

- наказ МОНУ «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 № 428/48;

- наказ МОНУ «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 № 329;

- лист МОН від __________ №______ «Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у навчальному році».

- Наказ МОНУ «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 496 від 03.06.08р.

Локальні нормативні акти:

- Положення про проведення олімпіад;

- Посадова інструкція вчителя;

- Інструкція з охорони праці для вчителя;

- Портфоліо МО;

- Портфоліо вчителя;

- Накази.

4.Документи перспективного планування:

- Перспективний план розвитку МО (на 3-5 років);

- План випуску друкованих робіт (на 3-5 років);

- Перспективний план атестації вчителів МО;

- Перспективний план підвищення кваліфікації вчителів МО;

- Паспортні дані навчальних кабінетів.

5.Документи поточного планування:

- План роботи МО на навчальний рік ;

- Графіки проведення предметних тижнів;

- Графік підвищення кваліфікації вчителів;

- Графік проходження атестації членів МО;

- Графік проведення відкритих уроків, позакласних заходів, з предметів учителями МО;

- План роботи з молодими, малодосвідченими і новими спеціалістами;

6.Інформаційно-аналітичні й звітні документи:

- Інформаційно-аналітичні довідки;

- Діагностичні графіки, таблиці;

- Звіти про роботу за рік і т. д.;

- Протоколи засідань МО.

7. Перелік програм на поточний навчальний рік.

8.Перелік програм для факультативних курсів.

9.Перелік підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах:

- основні підручники та посібники;

- додаткові підручники та навчальні посібники;

- методична література.

10. Керівництво діяльністю МО

Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НВР.

Кiлькiсть переглядiв: 341